Trước
 • công ty chúc mừng 20/11 trường mầm non Phương Anh
 • gặp mặt đầu xuân 17
 • gặp mặt đầu xuân 16
 • gặp mặt đầu xuân 15
 • gặp mặt đầu xuân 14
 • gặp mặt đầu xuân 13
 • gặp mặt đầu xuân 12
 • gặp mặt đầu xuân 11
 • gặp mặt đầu xuân 10
 • gặp mặt đầu xuân 9
 • gặp mặt đầu xuân 8
 • gặp mặt đầu xuân 7
 • gặp mặt đầu xuân 6
 • gặp mặt đầu xuân 5
 • gặp mặt đầu xuân 4
 • gặp mặt đầu xuân 3
 • gặp mặt đầu xuân 2
Cập nhật: 10/05/2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÀNH LẬP TỔ AN TOÀN COVID

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TMDV QUANG HUY
.......................................................

Số:......../BC-CT. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

Phong Khê, ngày     tháng 05 năm 2021
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THÀNH LẬP TỔ AN TOÀN COVID

Tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 


Địa chỉ 

Ngành nghề sản xuất chủ yếu 

Tổng số lao động tại thời điểm báo cáo (người)
 

Số tổ An toàn Covid được thành lập (tổ) 

Tổng số người của Tổ An toàn Covid (người)


CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ QUANG HUY 
Khu phố Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh 
Sản xuất giấy và Kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư ngành giấy
 


96 


02 


09

Họ tên người liên hệ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp:
Lại Thị Quyên, Số điện thoại liên hệ: 0944532588

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND phường Phong Khê;
- Lưu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TMDV QUANG HUY
...............................
Số:........../QĐ-CTQH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Bắc ninh, ngày        tháng  05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP CÁC “TỔ AN TOÀN COVID”

 - Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;
- Căn cứ Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc;
- Căn cứ Công văn số 602/BQl- LĐ ngày 09/5/2021 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh v/v thành lập Tổ an toàn covid-19 tại doanh nghiệp ngày 09/5/2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch covid-19;
-Xét đề nghị của: Phòng Hành chính nhân sự công ty
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập: 02 “Tổ an toàn Covid-19” của Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Quang Huy, gồm các tổ và thành viên như danh sách kèm theo.
Nhiệm vụ hàng ngày của Tổ gồm những việc sau đây:
1. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của công nhân theo quy định tại nơi làm việc, sản xuất.
2. Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân.
3. Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế/ban chỉ đạo phòng chống dịch của công ty khi phát hiện các trường hợp người lao độngtrong tổ nghi ngờ bị mắc bệnh phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm; biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.
4. Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid-19.
5. Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công.
Điều 2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn covid, các phòng/bộ phận và toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Quang Huy trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- BQL các KCN Bắc Ninh (để báo cáo);
- CDC Bắc Ninh, Sở Y tế Bắc Ninh (b/c);
- Lưu: ………….. CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ QUANG HUY

Video
Đối tác
Tiện ích
Tổng lượt truy cập: 1 0 4 6 8 8 3
Đang Online: 4
Hôm qua: 331
Tổng lượt truy cập: 1,046,883